ORLIK - REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia  Nr 117/2019 Burmistrza Czaplinek z dnia 12.XII.2019 r.

1. Przed skorzystaniem z siłowni należy się zapoznać z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania obsługi urządzeń treningowych.

2.Wszystkie osoby korzystające z siłowni winne obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu i instrukcji korzystania z jej urządzeń.

3.Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji treningowych, mogą być usuwane z siłowni.

§ 2

1.Z siłowni mogą korzystać osoby, które posiadają karnet na siłownię lub wykupiły jednorazowe wejście na siłownię.

2.Młodzież od lat 16 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych lub posiadają pisemną zgodę od rodziców.

3.Wstęp na siłownię tylko w stroju sportowym i obuwiu zmiennym.

4.Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń.

5.Przy wejściu na siłownię należy podpisać karnet w biurze hali sportowej lub wykupić jednorazowe wejście.

6.Czas korzystania z siłowni, fitness wynosi w ramach wykupionego karnetu lub jednorazowego wejścia- do 1,5 h. Wykupiony karnet lub jednorazowe wejście umożliwia do korzystania z dwóch pomieszczeń – siłowni i fitness.

7.Referat Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione         w szatni i wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefony, itp.) przyniesione na teren siłowni.

§ 3

1.Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt opiekunowi lub obsłudze hali    w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.

ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA ĆWICZEŃ NA PRZYRZĄDACH USZKODZONYCH LUB NIESPRAWNYCH!

2.Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.

3.Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.

4.Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów.

5.Po zakończeniu ćwiczeń urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.

6.Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

7.W siłowni nie rzuca się sztangami, hantlami i talerzami, a miejsce hantli, sztang i talerzy jest na podłodze, gumach lub specjalnych stojakach.

8.Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność wysokości 100% wartości szkody.

9.Ćwiczący pozostawia po sobie nie naganny porządek, zachowuje ciszę i nie używa wulgaryzmów.

10.W siłowni obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, palenia tytoniu. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach pod wpływem w/w środków.

11.O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast zgłaszać opiekunowi lub obsłudze hali.

§ 4

1.Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie stanu swojego zdrowia.

2.Każdy ćwiczący zna swoje możliwości i sam odpowiada za wykonywane ćwiczenia – kierownictwo obiektu nie odpowiada za stan zdrowia ćwiczących.

3.Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.

4.Referat Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo – rehabilitacyjnych.

5.Referat Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do instrukcji zalecanych przez opiekuna lub obsługę hali.

§ 5

1.W siłowni wykonywane są czasami zdjęcia fotograficzne. Zdjęcie te zostaną wykorzystane na potrzeby siłowni, tj. www.czaplinek.pl  lub jako wystawa w hali widowiskowo – sportowej. Jeżeli nie wyrażasz zgody na umieszczenie zdjęcia z Twoją osobą proszę poinformować o tym opiekuna lub obsługę hali w formie pisemnej.

2.Klient wykupujący karnet na siłownię akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

3.W przypadku nie stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet na siłownię może zostać unieważniony, a kierownictwo obiektu ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.

4.Skargi i wnioski należy składać w biurze Referatu Sportu i Rekreacji przy ul. Wałeckiej 49 lub pod numerem telefonu –502 182 355.