ORLIK - REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2019 Burmistrza Czaplinka z dnia 12.XII.2019

1. Boiska są czynne od poniedziałku do piątku w godz. pracy hali widowiskowo – sportowej

2. Podczas roku szkolnego od 01 września do 30 czerwca w godzinach od 8:00 do 15:00         z boisk korzystają czaplineckie szkoły wyłącznie pod opieką nauczyciela.

3. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne i inne.

5. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżurpracownik hali.

6. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w hali widowisko - sportowej dany dzień po uzgodnieniu pracownika hali.

7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na kompleksie sportowym tylko i wyłącznie pod opieką opiekunów.

10. Warunkiem korzystnia z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu „halówki”.

11. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :

- używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolcach

- wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.

   rower, motorower, deskorolki, rolki

- wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe

- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk

- palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, spożywania słoneczniku

- przeszkadzania w zajęciach lub grze

- zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych, metalowych itp.

- zakłócania porządku i używania wulgarnych słów

- przebywanie na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku

- wprowadzania zwierząt

- korzystania z boisk bez zgodypracownika hali.

12. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 10 i 11 korzystania z boisk podejmuje pracownik hali, który w zależności od sytuacji może:

- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

- nakazać opuszczenia terenu boisk.

13. Gmina Czaplinek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

14. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialne za wyrządzone szkody.

15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag pracownika hali.

16. Oświetlenie boiska do piłki nożnej – min. 8 osób.

17. Oświetlenie boiska taratanowego – min. 6 osób.

18. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa hali sportowej (kontakt telefoniczny: biuro hali 502 182 355).