Aktualności stowarzyszenia

Otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 81/2019 Burmistrza Czaplinka z dnia 13 września 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert upływa z dniem 04 października 2019 r. godz. 14:00.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod adresem http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=8336.

Janina Gąszcz - Referat Sportu i Rekreacji

Otwarte konkursy ofert 2019

W dniu 07 lutego 2019 r. Burmistrz Czaplinka Zarządzeniem Nr 14/2019 z dnia 07 lutego 2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych  do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:

Uwagi do oferty złożonej przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży na rok 2019 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e
o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” na rok 2018 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e
o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi do oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy Czapla Czaplinek na rok 2018 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e

o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Strony