Stowarzyszenie Bastion Czaplinek

ul. Gdańska 9a

78-550 Czaplinek

Władze stowarzyszenia:

Prezes: Ryszard Telka
Skarbnik: Jan Grzymała
Sekretarz: Tomasz Lubczyński

Numer KRS: 0000851226

e-mail: stowarzyszeniebastionatgmail [dot] com

Cele działania organizacji:

1. Działanie na rzecz wspólnot lokalnych.
2. Propagowanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz wartości patriotycznych i chrześcijańskich podtrzymywanie tradycji oręża wojska polskiego.
3. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu z uwzględnieniem problematyki
ekologicznej.
4.Działanie na rzecz minimalizowania negatywnych skutków spożywania alkoholu.
5. Działalność na rzecz promocji zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa, kultury i sportu.
6. Działania na rzecz obywateli dotkniętych bezrobociem.
7. Promocja zatrudnienia i aktywizowanie zawodowe osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.
8. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości.
9. Działania na rzecz edukacji, nauki, oświaty a także kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
10. Działania wspierające bezpieczeństwo publiczne oraz zapobieganie patologiom społecznym.
11. Wspieranie działalności charytatywnej poprzez współprace z instytucjami i organizacjami społecznymi.
12. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
13. Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
14. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
15. Promocja i organizacja wolontariatu.
16. Prowadzenie badan poszukiwawczo-eksploracyjnych promujących historie regionu oraz ochronę dóbr kultury i przyrody, w tym ochronę szeroko rozumianego dziedzictwa narodowego i środowiska naturalnego.
17. Podejmowanie działań edukacyjnych w celu zapobiegania działalności grabieżczej, nielegalnej eksploracji, dewastowania historycznych miejsc pamięci znajdujących się na terenie miasta i gminy.
18. Propagowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.
19. Działania na rzecz osób starszych.
20. Organizacja konkursów grantowych.
21. Inicjowanie i wspieranie różnych forma aktywności społecznej.
22. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji oraz  współpraca z tymi organami.