Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Burmistrz Czaplinka zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Czaplinek  na rok 2018 r.

Udział w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.  3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- nie reprezentują  organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
- nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Proszę o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do 15 stycznia 2018 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
- listownie na adres: Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek;
-lub mailowo na adres: kulturaatczaplinek [dot] pl.

Autor: Monika Doroba – kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji