Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Burmistrz Czaplinka zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Czaplinek  na rok 2017 r.

I.    Informacje ogólne:

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy  na rok 2017.

Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na rok 2017.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje dieta i  zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2017 roku.

Baza prowadzona jest w Referacie Planowania, Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

II. Wymagania stawiane Kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

- nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do 11 stycznia 2017 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia:

- listownie na adres Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek;

- lub mailowo na adres: kulturaatczaplinek [dot] pl.

III.  Zadania komisji konkursowej określone są w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

IV. Uwagi końcowe:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.