Uwagi do oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy Czapla Czaplinek na rok 2018 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e

o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Blokowisko” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) podaje się ofertę stowarzyszenia do wiadomości publicznej.

OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CZAPLA CZAPLINEK W TRYBIE POZAKONKURSOWYM zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku, stronie internetowej gminy www.czaplinek.pl  - zakładka e-stowarzyszenia – aktualności oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00 do Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  lub pocztą elektroniczną na adres kulturaatczaplinek [dot] pl.

 Burmistrz Czaplinka

Adam Kośmider