Uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Aktywna szkoła” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku na rok 2017 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e
o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Uznając celowość realizacji zadania publicznego z zakresu: Turystyki i krajoznawstwa. pn. „Wycieczka edukacyjna-krajoznawcza” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku, stronie internetowej gminy www.czaplinek.pl  - zakładka organizacje stowarzyszenia – aktualności oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 lutego do godz. 16:00 w następujący sposób:
1.     w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek (decyduje data wpływu do Urzędu) lub składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3,
2.    drogą elektroniczną na adres e-mail: kulturaatczaplinek [dot] pl.
W załączeniu oferta stowarzyszenia, formularz uwag.