Uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta Ametyst- tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e
o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Gminy Czaplinek ” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje się ofertę stowarzyszenia do wiadomości publicznej.
OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA KLUB ABSTYNENTA AMETYST W TRYBIE POZAKONKURSOWYM zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku, stronie internetowej gminy www.czaplinek.pl  - zakładka e-stowarzyszenia – aktualności oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 października 2017 r. do godz. 15:00 do Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  lub pocztą elektroniczną na adres kuturaatczaplinek [dot] pl.
W załączeniu:
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA KLUB ABSTYNENTA AMETYST
Formularz uwag

Autor: Monika Doroba - Referat Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji