Uwagi do oferty złożonej przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży na rok 2018 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e
o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Organizacja półkolonii zimowych dla dzieci  i młodzieży szkolnej z terenu gminy Czaplinek” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) podaje się ofertę stowarzyszenia do wiadomości publicznej.
OFERTĘ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO SALEZJAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWANIA MŁODZIEŻY W TRYBIE POZAKONKURSOWYM zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku, stronie internetowej gminy www.czaplinek.pl  - zakładka e-stowarzyszenia – aktualności oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 stycznia 2018 r. do godz. 14:00 do Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  lub pocztą elektroniczną na adres kulturaatczaplinek [dot] pl.

Autor: Monika Doroba - kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji