Otwarte konkursy ofert na rok 2018

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 118/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Burmistrz Czaplinka ogłosił otwarte konkursu ofert na rok 2018 w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

- prowadzenia świetlicy środowiskowej;

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

- turystyki i krajoznawstwa;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego;

- ochrony i promocji zdrowia.

Oferty należy składać do 19 stycznia 2018 do godz. 14:00.

Szczegółowe informacje oraz regulaminy konkursów, wzór oferty, wzór umowy i wzór sprawozdania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Autor: Monika Doroba - kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji