Otwarte konkursy ofert 2019

W dniu 07 lutego 2019 r. Burmistrz Czaplinka Zarządzeniem Nr 14/2019 z dnia 07 lutego 2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych  do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
3. prowadzenia świetlicy środowiskowej,
4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5. turystyki i krajoznawstwa,
6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
7. ochrony i promocji zdrowia.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku (pok. Nr 3), ul Rynek 6, 78-550 Czaplinek, lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Czaplinku) do 28 lutego 2019 r. do godz. 16:00.

Szczegóły dotyczące otwartych konkursów ofert umieszczone zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Autor: Monika Doroba - kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospdoarczego, Turystyki i Promocji