29.04.2021

Uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” na rok 2021 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e

o złożeniu oferty w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Prelekcje historyczne Średniowieczne spotkania
z historią” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) podaje się ofertę stowarzyszenia do wiadomości publicznej.

Ofertę realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Tempelburg”w trybie pozakonkursowym zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku, na stronie internetowej gminy www.czaplinek.pl  - zakładka e-stowarzyszenia – aktualności oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 maja 2021 r. do godz. 15:00 do Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  lub pocztą elektroniczną na adres turystykaatczaplinek [dot] pl.

 

Burmistrz Czaplinka       

Marcin Naruszewicz