21.01.2021

Ogłoszenie Burmistrza Czaplinka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z 2018 r. poz. 1722 oraz z 2020 r. poz. 284, 695, 782, 875 i 1378)

zawiadamiam

o wyłożeniu na okres 21 dni,  tj. od 21 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r. do  publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na rok 2021.

Zawiadomienie umieszcza się:

  • w siedzibie Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 1,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6 - tablica ogłoszeń przy głównym wejściu,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku pod adresem: www.czaplinek.pl.
  • na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Uwagi do projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na rok 2021 należy składać w siedzibie Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 1 lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku (pok. nr 3), ul. Rynek 6,  (na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: turystykaatczaplinek [dot] pl) w terminie do 12 lutego 2021 r. do godz. 14.00.

Burmistrz Czaplinka

Marcin Naruszewicz