02.10.2017

Informacja z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.

W dniu 28 września 2017 r. odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku. Sesję prowadził Pan Wacław Mierzejewski – Przewodniczący Rady Miejskiej.

 

Na Sesji podjęto:

1) uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek. Nieruchomość lokalowa położona przy ul. Sikorskiego 45/24, obr 0003 Czaplinek, przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego - podjęto 9 głosami „za” w obecności 9 radnych;

2) uchwałę w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek. Powyższa uchwała dot. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej nr działki 319/17 o pow. 10,00 m2 położonej w Czaplinku, obręb 03 oraz nieruchomości oznaczonej nr działki 57 o pow. 28,00 m2 położonej w Czaplinku, obręb 02 na rzecz dotychczasowych dzierżawców - podjęto 9 głosami „za” w obecności 9 radnych;

3) uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Obniżenie kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości w początkowej fazie działalności przyniesie wymierne korzyści - podjęto 3 głosami „za”, przy 2 głosach ,,przeciwnych'' oraz 4 głosach ,,wstrzymujących się'' w obecności 9 radnych;

4) uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2017 rok - podjęto 9 głosami „za” w obecności 9 radnych.

Na wniosek Burmistrza z porządku obrad wycofano projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej.  

Natomiast do porządku obrad wprowadzono:

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czaplinek  na lata 2015 – 2020, gdzie uzupełnia się m.in. zasoby i sposoby ochrony ofiar przemocy w rodzinie - podjęto 9 głosami „za” w obecności 9 radnych;

- projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej wniesienia przez Burmistrza Czaplinka składników mienia komunalnego Gminy Czaplinek jako wkładu niepieniężnego (aportu) na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie nieruchomości proponowane do wniesienia do spółki są dzierżawione lub w użyczeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej - podjęto 9 głosami „za” w obecności 9 radnych;

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek. Projekt dokumentu został poddany konsultacjom społecznym, które trwały od 28 sierpnia 2017 r. do 26 września 2017 r., w ramach których zorganizowane zostały warsztaty dla młodzieży, otwarte spotkanie, spacery studyjne, festyn promujący rewitalizację -  podjęto 10 głosami „za” w obecności 10 radnych.

 

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM