Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wymagane dokumenty
Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016, poz. 157 ze zm.). Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego.
W celu sprawdzenia zgodności danych, burmistrz może żądać dodatkowych dokumentów (ustawa). Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy burmistrz może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych.
Burmistrz wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku (elektronicznie). Po dokonaniu wpisu do rejestru Burmistrz, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dostęp do systemu teleinformatycznego, w zakresie dotyczącym:
1) dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy
2) sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust.1 ustawy.
Jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Burmistrz Czaplinka odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.
Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:
1)  wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art.27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy;
2)  dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za  pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku  danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy.
Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:
Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:
•    złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;   
•    nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
•    przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
•    wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o wykreślenie, informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze) składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl/).
Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.
Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej:
- decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
- decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego lub opinię burmistrza w przypadku klubu dziecięcego
- zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną)
Do wniosku dołącza się:
- oryginały dokumentów
- lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów
Miejsce złożenia dokumentów
Informacja dotycząca zasad rejestracji oraz składanie wniosków o wpis do Rejestru znajduje się w Urzędzie Miejskim w Czaplinku. Złożenie dokumentów następuje w postaci elektronicznej przy użyciu
1) profilu zaufanego poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
2) podpisu elektronicznego (kwalifikowanego) wysłanych na adres elektronicznej skrzynki podawczej na właściwym formularzu (https://empatia.mpips.gov.pl/)
Opłaty
Jednorazowa opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 100,00 zł. Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
Urząd Miejski
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek
PBS o Czaplinek 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003
Wniosek o wpis do rejestru zawiera oświadczenie o dokonaniu opłaty.
Termin i sposób załatwienia
Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Zaświadczenie przesyłane jest w formie elektronicznej.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016, poz. 157 ze zm.).

 

Autor: 
Zbigniew Krasoń