Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 2. Odmowa wpisu do rejestru.
 3. Wykreślenie z rejestru.

Opis procedury:

 1. Złożenie pisemnego wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wraz z kserokopią opinii komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 2. Wpis do rejestru.
 3. Wydanie zaświadczenia o dokonanym wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko/nazwę podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy,
 2. Adres/siedzibę podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy,
 3. Formę organizacyjną opieki i jej nazwę,
 4. Numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano,
 5. Numer lub indeks identyfikujący podmiot w rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 6. Numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
 7. Miejsce prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego,
 8. Liczba miejsc w żłobku/klubie dziecięcym,
 9. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym mam być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
 10. Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w przypadku osoby fizycznej,
 12. Oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru. 

Opłata skarbowa i inne opłaty: Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 100,00 zł.

Wpłaty należy dokonywać na nr konta bankowego: 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003

Podstawa prawna:

 • Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1457 tekst jednolity).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 367).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. z 2011 r., Nr 69, poz. 368).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 r., poz. 193).

Tryb odwoławczy:

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej od które przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji stronie do organu który wydał decyzję. 

Informacje dodatkowe:
Podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach dołączonych do wniosku w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

 

Autor: 
Zbigniew Krasoń