Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Burmistrz Czaplinka z siedzibą w Czaplinku
ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek

Z inspektorem ochrony danych osobowych nadzorującym sferę przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem:

iodatczaplinek [dot] pl
Tel. 094 37 26 213

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia)
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania  władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym powyżej, mogą one być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, którymi mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • inne podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu niezbędny do realizacji celu przetwarzania wynikającego z  pkt. 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że  przysługuje Pani/Panu prawo, za wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, do:

  • dostępu do treści danych (art. 15 Rozporządzenia)
  • sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia)
  • usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia)
  • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia)
  • przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia)
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia)

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe nie będą profilowane.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania za niezgodne z Rozporządzeniem przetwarzanie Pani/Pana danych.

Organem nadzorczym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Czaplinku. Podanie danych wynika z przepisów prawa tj. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) a także innych ustaw kompetencyjnych (merytorycznych).