Budżet obywatelski 2019

Budżet obywatelski 2019

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Czaplinek, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w 2019 roku wynosi 200 000 zł.

Powyższa kwota jest podzielona na część ogólnomiejską, cztery części osiedlowe oraz rezerwę. Na część ogólnomiejską przypada 100 000 zł. Na cztery osiedla przypada kwota 90 000 zł, która dzielona jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących dane osiedla.

Osiedle nr 1 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic miasta Czaplinka: Aleja 7-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, Akacjowa, Apteczna, Brzozowa, Dąbrowskiego, Długa, Drahimska, Górna, Jagiellońska, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeziorna, Kasztanowa, Kręta, Leśników Nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Lipowa, Młyńska, Moniuszki, Nadbrzeże Drawskie, Ogrodowa, Parkowa, Pięciu Pomostów, Polna, Rynek, Rzeczna, Generała Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Szczecinecka, Wąska, Wiejska.

kwota 32 000 zł

Osiedle nr 2 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic miasta Czaplinka: Generała Józefa Bema, Bydgoska, Ceglana, Chrobrego, Czarnkowskiego, Jana Długosza, Dworcowa, Gdańska, Grunwaldzka, Jaśminowa, Kalinowa, Kamienna, Kaszubska, Jana Kochanowskiego Nr 6, 10, 16, 16a, 18, 20, 20a, Komunalna, Kolejowa, Kościuszki, Kujawska, Mazurska, Jana Chryzostoma Paska, Pilska, Plac 3-go Marca, Pławieńska, Pomorska, Poznańska, Różana, Rzeźnicka, Władysława Skoraczewskiego, Spokojna, Studzienna, Tartaczna, Toruńska, Wałecka, Warmińska, Pawła Wasznika, Zbożowa, Złocieniecka, Żuławska

kwota 41 000 zł

Osiedle nr 3 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic miasta Czaplinka: Jana Kochanowskiego Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, Mickiewicza, Słowackiego, Staszica, Żeromskiego.

kwota 13 000 zł

Osiedle nr 4 Samorządu Mieszkańców w Czaplinku obejmuje obszar następujących ulic miasta Czaplinka: Leśników Nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14a, 16 i od Nr 17 do 28.

kwota 4 000 zł

Na rezerwę przypada kwota 10.000 zł.

 

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

 

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy Czaplinek.

 

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt w terminie od 11 czerwca 2018 r. do 11 lipca 2018 r. Formularz dostępny na stronie internetowej www.czaplinek.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty. Głosowanie w terminie od 
13 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r.  w formie elektronicznej na stronie internetowej www.czaplinek.pl lub w wersji papierowej w punkcie do głosowania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Kontakt do koordynatora: tel. 665777703, sekretarzatczaplinek [dot] pl

 

Uchwała Nr XLII/385/18
Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala się co następuje:

§ 1. 

 Ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku w formie konsultacji społecznych, zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

 Na budżet obywatelski gminy Czaplinek w 2019 roku przeznacza się środki finansowe wyodrębnione na ten cel w budżecie gminy Czaplinek na 2019 rok.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 4. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Treść uchwały z załącznikiem

 

 

 

 

Zbiorczy protokół ze spotkań dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019,
które odbyły się w dniach 16-19 kwietnia 2018 r.

Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało w dniu 16 kwietnia 2018 r. i skierowane było do mieszkańców Osiedla Nr 4. W skład granic Osiedla Nr 4 wchodzą następujące ulice miasta Czaplinka: Leśników Nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14a, 16 i od Nr 17 do 28. Na spotkaniu Osiedla Nr 4 pojawili się tylko Burmistrz Czaplinka Adam Kośmder, zastępca Burmistrza Czaplinka Zbigniew Dudor oraz Katarzyna Kibitlewska – pracownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.  Uczestnicy spotkania odczekali 20 minut i na tym spotkanie zakończono.

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 17 kwietnia 2018 r., w którym uczestniczyło 8 osób (lista stanowi załącznik do protokołu). Spotkanie było skierowane do mieszkańców Osiedla Nr 3, w skład którego wchodzą następujące ulice miasta Czaplinka: Jana Kochanowskiego Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, Mickiewicza, Słowackiego, Staszica, Żeromskiego.  Spotkanie otworzył Burmistrz Czaplinka, który poinformował mieszkańców, że w roku 2018 chce wdrożyć procedury budżetu obywatelskiego i w roku 2019 będą realizowane zadania w ramach budżetu. Poinformował zebranych, że w innych miastach takie budżety funkcjonują m.in. w Złocieńcu czy w Drawsku Pomorskim. W roku 2017 na terenach wiejskich było realizowany fundusz sołecki, który jest dobrym narzędziem angażującym społeczność lokalną. Fundusz sprawdził się i postanowiono przygotować uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego. Na sesji marcowej Rada Miejska w Czaplinku podjęła uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku. Poinformował zebranych, że w miastach są wdrażane różne procedury realizacji budżetu obywatelskiego.  W Gminie Czaplinek zaplanowano na budżet obywatelski kwotę do 200 tys. złotych. Kwota ta jest podzielona na część ogólnomiejską oraz 4 części osiedlowe i rezerwę. Na część ogólnomiejską przeznacza się kwotę do 100 000 zł natomiast na osiedla 90 000 zł oraz 10 000 zł na rezerwę.

Na Osiedle Nr 3 przypada kwota do 13 000 zł. Poinformował, że w ramach budżetu obywatelskiego będzie ogłoszony nabór na projekty, następnie odbędzie się głosowanie i te projekty, które otrzymają największą liczbę głosów będą realizowane w ramach budżetu 2019.  

Burmistrz zaproponował, żeby zarządy zorganizowały zebrania z mieszkańcami osiedla i żeby poruszyli ten temat i wspólnie z mieszkańcami zastanowi się co by chcieli mieć na osiedlu np. .ławki, place zabaw. W ramach budżetu mogą również być realizowane projektu „miękkie”. Zgłoszone projekty będą poddawane ocenie przez powołaną przez Burmistrza Czaplinka komisję.

Wybrane projekty zostaną poddane głosowaniu.

M. Czerniawski poinformował zebranych, że do uchwały podczas sesji został wprowadzona poprawka dotycząca terenu, który jest własnością spółdzielni. W takim wypadku musi zostać spisano umowa użyczenia pomiędzy gminą, a spółdzielnią oraz zaplanowana inwestycja musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania.

S. Pierwieniecka – zgłosiła problem z parkowaniem przy ul. Słowackiego. Dodała, że mieszkańcy płacą duże podatki, a nic z tego nie ma.

M. Czerniawski – odniósł się do wypowiedzi Pani S. Piernienieckiej i poinformował, że podatki płacą spółdzielcy, a mieszkańcy z mieszkań komunalnych, prywatnych i socjalnych nie płacą tyle.

S. Pierwieniecka – zaproponowała, żeby na działce niezabudowanej wykonać plac zabaw dla małych dzieci, wykonać zagospodarowanie terenu w plac do siatkówki, tenisa itp. Poinformowała, że spółdzielcy są otwarci na współpracę i włączą się we wszystkie inwestycje gminne np. plac zabaw, naprawy, malowanie, monitoring. Na osiedlu jest 234 mieszkania spółdzielcze, a ponad 100 mieszkań to pozostałe bloki.

M. Czerniawski zaproponował, żeby zawalczyć o projekt ogólnomiejski i połączyć go z osiedlowym.

S. Pierwieniecka wskazała kolejne zadania, które mogłyby być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego tj. monitoring, ogrodzenie itp. za pieniądze spółdzielców.

W. Śniatała – zaproponował wykonanie oświetlenia lub doświetlenia ulic.

E. Jędrzejczak – zadała pytanie kiedy zostanie poprawiony lub wyremontowany chodnik na ul. Pławieńskiej.

Na tym spotkanie zakończono.

Trzecie spotkanie odbyło się w dniu 18 kwietnia 2018 r., w którym uczestniczyło 11 osób(lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Spotkanie było skierowane do mieszkańców Osiedla Nr 2, w skład którego wchodzą następujące ulic miasta Czaplinka: Generała Józefa Bema, Bydgoska, Ceglana, Chrobrego, Czarnkowskiego, Jana Długosza, Dworcowa, Gdańska, Grunwaldzka, Jaśminowa, Kalinowa, Kamienna, Kaszubska, Jana Kochanowskiego Nr 6, 10, 16, 16a, 18, 20, 20a, Komunalna, Kolejowa, Kościuszki, Kujawska, Mazurska, Jana Chryzostoma Paska, Pilska, Plac 3-go Marca, Pławieńska, Pomorska, Poznańska, Różana, Rzeźnicka, Władysława Skoraczewskiego, Spokojna, Studzienna, Tartaczna, Toruńska, Wałecka, Warmińska, Pawła Wasznika, Zbożowa, Złocieniecka, Żuławska.  Spotkanie otworzył Burmistrz Czaplinka oraz omówił procedury dotyczące budżetu obywatelskiego.

K. Getka – poinformowała zebranych, że będzie przygotowana zakładka dotycząca budżetu obywatelskiego, gdzie będzie można na bieżąco znaleźć informację nt. regulaminów, przykładowych cen danego urządzenia.

Burmistrz Czaplinka omówił projekt nadbrzeża i braku otrzymania dofinansowania. Poinformował zebranych, że w 2018 roku będziemy realizowali tę inwestycję na odcinku od ul. Górnej do pomnika Papieża z własnych środków. Odcinek ten to 530 m i kosztuje 650 tys. Poinformował, że był ogłoszony przetarg, ale złożone ofert przewyższały kosztorys.

  1. Karolewicz poinformował że z budżetu obywatelskiego chciałaby aby realizowane były zadania miękkie. W Czaplinku jest duży potencjał wśród mieszkańców i do budżetu obywatelskiego należałoby włączać do czynnej aktywizacji mieszkańców.  Powinny być realizowane projekty obywatelskie.

G. Polak – zwróciła uwagę że na ul. Wałeckiej są tylko 3 ławeczki, natomiast na ul. Dworcowej brak takich ławek.

A. Karolewicz zgłosiła pomysł, żeby w ramach projektu ogólno miejskiego zrobić 100 ławek na terenie miasta.

A. Szczepańska – poinformowała, ze należałoby się zająć kompleksowym zagospodarowaniem parku przy ul. Wałeckiej.

Zastępca poinformował, że gmina posiada 4 projekty zagospodarowania terenów oraz pokazał je zebranym.

G. Polak – zaproponowała, żeby środki z budżetu obywatelskiego były przeznaczane na projekty trwałe, a nie na zabawę. Zadał pytanie dotyczące działek za cmentarzem, gdzie obecnie jest parking czy w przyszłości planuję się sprzedaż tych działek. Pani Polak jest przeciwna tej sprzedaży.

Na tym spotkanie zakończono.

Czwarte spotkanie odbyło się w dniu 19 kwietnia 2018 r., w którym uczestniczyło 7 osób (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Spotkanie otworzył Burmistrz Czaplinka, przywitał zebranych i szczegółowo omówił procedury budżetu obywatelskiego. Powiedział, że celem budżetu jest aktywizacja mieszkańców. Odniósł się również do krążących wieści na facebooku, że niby budżet obywatelski wprowadzany jest bo idą wybory. Poinformował, że w bieżącym roku większość budżetu gminy Czaplinek skupiona jest na realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku. Burmistrz Czaplinka powiedział, że wszystkie procedury z naborem wniosków, oceną, głosowaniem i wyborem  projektów do realizacji chcielibyśmy zakończyć do dnia złożenia projektu budżetu tj. 15 listopada 2018 r., ponieważ zadania z budżetu obywatelskiego znajdą się w budżecie gminy na rok 2019 r.

Na tym spotkanie zakończono.

 

Spotkania protokołowały:

Spotkanie Nr 1 i 3 – Katarzyna Kibitlewska

Spotkanie Nr 2 – Magdalena Urlich

Spotkanie Nr 4 – Monika Doroba

 

 

Zarządzenie nr 70/2018

Burmistrza Czaplinka

z dnia 5 czerwca 2018 r.

W sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego, określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, ustalenia sposobu i miejsca ich udostępniania oraz terminów i szczegółowych zasad składania wypełnionych zgłoszeń do realizacji budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz §4 pkt.2 Regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku stanowiącego załącznik do uchwały nr XLII/385/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek w 2019 roku (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1990, zarządzam co następuje:

§1. Ustala się harmonogram wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego w 2019 roku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Określa się wzór formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Określa się wzór formularza listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. 1. Formularze, o których mowa w § 2 i 3, są dostępne do pobrania ze strony internetowej www.czaplinek.pl w wersji elektronicznej lub w Urzędzie Miejskim w Czaplinku ( Biuro Obsługi Interesanta ul. Rynek 6 oraz w Referacie Planowania, Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku przy ul. Rynek 1) w wersji papierowej.

2. Wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę formularz zgłoszenia wraz z listą mieszkańców popierających zgłoszenie i innymi załącznikami przekazuje się w oryginale do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku ( adres: ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek).

3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 przyjmowane są w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia rozpoczęcia procesu zgłoszenia projektów tj. od 11 czerwca 2018 roku do 11 lipca 2018 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Czaplinku).

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy Czaplinek.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Treść zarządzenia z załącznikami.