Aktualności stowarzyszenia

Uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” na rok 2018 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e
o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi do oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy Czapla Czaplinek na rok 2018 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e

o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uwagi do oferty złożonej przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży na rok 2018 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e
o złożeniu oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Burmistrz Czaplinka zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Czaplinek  na rok 2018 r.

Otwarte konkursy ofert na rok 2018

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 118/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Burmistrz Czaplinka ogłosił otwarte konkursu ofert na rok 2018 w zakresie:

Strony