13.11.2019

ZMODERNIZOWANE UJĘCIE I STACJA WODOCIĄGOWA W CZARNEM MAŁEM

W dniu 12.11.2019 r. dokonano oficjalnego otwarcia i przekazania do eksploatacji zmodernizowanego obiektu ujęcia i stacji wodociągowej w Czarnem Małem, z udziałem przedstawicieli inwestora, wykonawcy, nadzoru inwestorskiego, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czaplinku oraz samorządu wsi Czarne Małe i Łysinin. Uzyskano pozytywne opinie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie przystąpienia do użytkowania zrealizowanego zadania inwestycyjnego. Zmodernizowany obiekt pracuje w układzie technologicznym trzystopniowego pompowania wody i dwustopniowej filtracji. Wszystkie przewody technologiczne, instalacyjne sanitarne i energetyczne oraz wyposażenie studni głębinowych i budynku stacji są nowe. Wyremontowany został budynek stacji, wykonano nowe ogrodzenie terenu ujęcia, wykonano nową drogę dojazdową i docelowe zasilanie energetyczne do zmodernizowanego obiektu wodociągowego. Obiekt ten jest jednym z jedenastu układów wodociągowych zarządzanych i eksploatowanych przez spółkę gminną, pełniących zasadnicze znaczenie w systemie zaopatrzenia w wodę odbiorców naszej gminy. Woda z tego układu wodociągowego jest już dostarczona do odbiorców w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz jest uzdatniona do parametrów spełniających wymogi w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.