13.10.2017

Zapytanie ofertowe - remont pokrycia dachowego budynku oddziału Przedszkola w Broczynie

Przedszkole Publiczne w Czaplinku zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO budynku PP - Oddział w Broczynie
Wymagany termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia
Warunki płatności: FV VAT płacona przelewem 14 dni od otrzymania faktury.
Rozliczenie – kosztorysowe.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: cena – 100%
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym i przekazać do Zamawiającego listownie lub drogą elektroniczną.
Budynek Przedszkola Publicznego ul. Grunwaldzka 5b do dnia 27.10.2017r. do godziny 12:00.
Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy.
2. Uprawnienia.
3. Odpis z KRS lub CEiDG.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

Dane kontaktowe Zamawiającego:
Przedszkole Publiczne w Czaplinku
ul. Grunwaldzka 5b; 78-550 Czaplinek
tel. 94 375 51 03
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Czaplinek
Termin składania ofert: 2017-10-27 do godz. 12:00.

Do pobrania: 
Autor: 
Stanisław Nowicki - Dyrektor Przedszkola