20.04.2017

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Dnia 27 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku w sali narad Urzędu Miejskiego


Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.
  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czaplinku z działalności w 2016 r.
  6. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku za 2016 rok.
  7. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Gminie Czaplinek w 2016 roku:

 - Informacja Komendanta Policji w Czaplinku;
 - Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Czaplinku;
 - Informacja o bezpieczeństwie w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Gminie Czaplinek;
 - Sprawozdanie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Drużyna w Czaplinku.

   8. Sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku za 2016 r.:

 -  Informacja z działalności MGOPS w Czaplinku;
 -  Ocena zasobów pomocy społecznej;
 -  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie    Czaplinek;
 -  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czaplinek;
 -  Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czaplinek.

  9.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

 10. Interpelacje Radnych.

 11. Wolne wnioski i zapytania.

 12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i  zapytania.  

 13. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a) zmiany uchwały Nr LIX/483/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek na lata 2009-2032’’ (druk nr 303/17);

 b) zamianynieruchomościstanowiącej własność Gminy Czaplinek na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej (druk nr 304/17);

 c) wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości (druk nr 305/17);

 d) wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach (druk nr 306/17);

 e) przekształcenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 307/17).

 14. Komunikaty.

 15. Zakończenie Sesji.

 

Informujemy, że Sesje Rady Miejskiej są otwarte i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.

 

 

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM