23.03.2017

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Dnia 30 marca 2017 roku o godz. 12.00 odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej
w Czaplinku w sali narad Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu XXX Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.
  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Czaplineckiego Ośrodka Kultury za 2016 rok – prezentacja multimedialna.
  6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku za 2016 r.
  7. Interpelacje Radnych.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i  zapytania.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Czaplinek (druk nr 293/17);

b) określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czaplinek na 2017 r. (druk nr 294/17);

c) przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czaplinek w 2017 roku’’ (druk nr 295/17);

d) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek (druk nr 296/17);

e) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek (druk nr 297/17);

f) zamiany nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Czaplinek na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych (druk nr 298/17);

g) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek (druk nr 299/17);    

h) zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2017 r. (druk nr 300/17);

i) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
(druk nr 301/17).

 11. Komunikaty.

 12. Zakończenie Sesji.

Informujemy, że Sesje Rady Miejskiej są otwarte i mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani.

 

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM