28.05.2020

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ

Dnia 28 maja 2020 roku o godz. 11:00 odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6 z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (częściowy zdalny tryb obradowania), zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6.

Uprzejmie informuję, że przebieg sesji w dniu 28 maja 2020 r. będzie można oglądać za pośrednictwem transmisji video na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku - www.czaplinek.pl

W tym celu proszę kliknąć link poniżej:

 
TRANSMISJA NA ŻYWO
 
Posiedzenie RM rozpocznie się o godz. 11:00 (transmisja z sali posiedzeń dostępna od godz. 10:55).

 

Poniżej podaję porządek obrad sesji.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019”.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 198/20);
  2. wydzierżawienia udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej obręb Sikory, nr działki 254/1 o powierzchni 0,4114 ha, której Gmina Czaplinek jest współwłaścicielem w udziale 9/12 (druk nr 199/20);
  3. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 200/20);
  4. wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 201/20);
  5. najmu na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 202/20);
  6. zmiany uchwały Nr LIX/483/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek na lata 2009-2032” (druk nr 203/20);
  7. zmiany uchwały Nr XX/173/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Akacjowej w Czaplinku” (druk nr 204/20);
  8. zmiany uchwały Nr XX/174/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Czaplinek (druk nr 205/20);
  9. zmiany uchwały Nr XX/175/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku (druk nr 206/20).
  10. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r. (druk nr 207/20).
 1. Komunikaty.
 2. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady      
Michał Olejniczak