11.02.2019

Nabór na członków komisji konkursowych

Ogłoszenie
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w 2019 roku

I.    Informacje ogólne:
1.    Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm) Burmistrz Czaplinka zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej „kandydatami”, na członków komisji konkursowych  w 2019 r.  oceniających oferty zgłoszone w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy.
2.    Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróżny za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1.     nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
2.    nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III.  Zadania komisji konkursowej określone są w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz w § 12 Uchwała Nr XLIX/446/18 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

IV. Składanie dokumentów:
Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do 22 lutego 2018 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Zgłoszenia należy złożyć w kopercie oznaczonej – „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w 2019 r.” do Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek, 78-550 Czaplinek.

V. Uwagi końcowe:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

Burmistrz Czaplinka

Marcin Naruszewicz