27.03.2020

Informacja z XIX Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku

XIX Sesja Rady Miejskiej

W dniu 26 marca 2020 r. w Hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Sesję prowadził Pan Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej.

 W związku z wprowadzonym stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 na terenie całego kraju, oraz występującym realnym zagrożeniem rozprzestrzenienia się na terenie gminy Czaplinek koronawirusa, sesja Rady Miejskiej w Czaplinku odbyła się bez udziału gości i publiczności.

Ww. ograniczenie miało na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich osób uczestniczących w sesji. 

      Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Sesje Rady Miejskiej do odwołania odbywać się będą bez udziału gości i publiczności. Ponadto poinformował, że pilne sprawy, które mieszkańcy chcieliby poruszyć na sesji, proszeni są przesyłać  w formie pisemnej:

-  za pośrednictwem platformy ePUAP adres skrytki:/Czaplinek/skrytka,

pocztą e-mail: czaplinekatczaplinek [dot] pl 

- za pośrednictwem: Poczty Polskiej S.A. na adres: Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek.

Rada Miejska w obecności 10 radnych, 5 radnych obecność usprawiedliwiona (Aleksandry Ławrukiewicz, Anny Minkiewicz, Ewy Sobczak, Zdzisława Łomaszewicza, Władysława Wojtowicza)  podjęła następujące uchwały:

  1. uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czaplinek w 2020 r.” – podjęła 9 głosami „za”, (radny Grzegorz Gabryś nie brał udziału w głosowaniu);  
  2. uchwałę w sprawiewydzierżawienia na okres 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęto 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” (radny Michał Olejniczak) oraz 1 głosie „wstrzymującym się” (radny Sebastian Matułojć); 
  3. uchwałę w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek – podjęła 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” (radna Anna Kucharczyk); 
  4. uchwałę w sprawie wydzierżawienia na okres 25 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 10 głosami „za”;
  5. uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r. – podjęła 10 głosami „za”;
  6.  uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020-2029 – podjęła 10 głosami „za”;
  7. uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XL/340/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek – podjęła 10 głosami „za”;
  8. uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ł. S. na działalność Burmistrza Czaplinka – podjęła 10 głosami „za”.

Rada Miejska 3 głosami „za” (radni: Marcin Czerniawski, Grzegorz Gabryś, Szymon Pastuszek), przy 4 głosach „przeciwnych” (Krystyna Kryczka, Anna Kucharczyk, Tomasz Marciniak, Michał Olejniczak), oraz 3 głosach „wstrzymujących się” (Maciej Bernat, Sebastian Matułojć, Wacław Mierzejewski), w obecności 10 radnych  nie  podjęła uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek.  

Na Sesji radni rozmawiali o sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i możliwościami wsparcia mieszkańców Gminy Czaplinek. Burmistrz Czaplinka oraz radni Rady Miejskiej zadeklarowali iż, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podejmą działania w celu poprawy sytuacji przedsiębiorców, rolników oraz mieszkańców Gminy Czaplinek, dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Autor: Małgorzata Gozdek - kierownik Ref. Og.